Billigste startlån

Startlån tilbys av norske kommuner, og er ment som en støtte til personer med begrenset økonomi. Lånet tilbys personer som ikke får boliglån i tradisjonell bank, selv med stabil inntekt og betalingsevne. Her får du mer informasjon om startlån og hvordan du kan få innvilget dette.

Kort fortalt om startlån

Startlån er et statlig boliglån som skal bidra til at personer med langvarige problemer med finansiering av bolig skal kunne kjøpe og beholde en egnet bolig. Det er et tilbud om hjelp til finansiering for de som får nei, eller ikke får nok lån, fra tradisjonelle banker. Lånet kan brukes til å kjøpe eller bygge en egnet bolig, refinansiering for å kunne beholde boligen, og for å tilpasse boligen til for eksempel funksjonshemmede.

Startlån tilbys av Husbanken i samarbeid med norske kommuner, og kan gis i ulike former. Man kan få startlån til hele lånebeløpet, som en kombinasjon med et privat boliglån, eller som et topplån. Startlån kan også erstatte egenkapitalen etter visse bestemmelser.

Tips: Se også artikkelen vår om lån med sikkerhet i bolig.

Hvem kan søke om startlån?

Startlån er ikke ment for unge i etableringsfasen, eller personer med god økonomi som kun mangler egenkapital. Det tildeles etter behovsprøving, og kommunen vektlegger ulike faktorer ved søkeren og dens økonomi når de behandler lånesøknaden.

Er du i en eller flere av følgende situasjoner kan du søke om startlån:

 1. Familie med barn som har behov for en trygg og stabil bolig.
 2. Får ikke boliglån i vanlig bank og har ikke mulighet til å spare.
 3. Mottaker av trygd eller andre offentlige ytelser.
 4. Står i fare for å miste boligen på tvangssalg på grunn av høy boliggjeld.
 5. Har særlige helsemessige eller sosiale utfordringer.
 6. Eldre som bor i uegnet bolig.
 7. Person med funksjonsnedsettelse som har behov for tilrettelagt bolig.
 8. Har ønske om å bygge eller tilpasse en bolig i en distriktskommune.

Husk at det er kommunen som avgjør hvem som får innvilget startlån, og kommunen har frihet til å innvilge søknader, og det er ulik praksis i de ulike kommunen i Norge. Er du i tvil om du kan få innvilget startlån er det verdt å sende inn en søknad. Enten så får du innvilget et lån med gode betingelser, eller får avslag.

Betingelser for startlån

Det er ikke bare din personlige økonomi og situasjon som avgjør om du får lån eller ikke. I tillegg til at du må være i målgruppen, må boligen du søker om lån til være innenfor rimelighetens grenser i forhold til boligprisene i kommunen. Boligen må også være egnet i forhold til din husstand, og du må søke om lån i private banker først.

I tillegg kommer disse betingelsene:

 1. Du må være minst 18 år
 2. Ha god nok økonomi til å betale avdrag og renter
 3. Ektefeller eller samboere må søke om lån sammen
 4. Ved behov for omsorgstjenester må dette kunne dokumenteres
 5. Boligen må ligge i kommunen du søker lån hos

Hvordan søke om billigste startlån

For å kunne søke om startlån må du først og fremst ha en BankID. Søknaden sendes digitalt, enten direkte til Husbanken eller gjennom kommunen nettsider, og det er ikke mulig å søke om lån på papir.

Før du sender søknaden om lån er det viktig å få god oversikt over din økonomi. Finn ut hvor mye du har inn fast hver måned, hvor mye du har av gjeld og eventuelt om du har noen formue. Du må også ha informasjon om boligen du ønsker å kjøpe.

Oppsummering

 1. Startlån er et statlig boliglån med gunstig rente
 2. Lånet tilbys av kommunen i samarbeid med husbanken
 3. Startlån er spesielt tiltenkt personer med vanskelig eller sårbar økonomi
 4. Denne type lån tilbys ikke til førstegangskjøpere som mangler egenkapital
 5. Man må ha søkt om lån i andre banker før man søker husbanken
 6. Startlånet kan brukes til kjøp eller bygging av bolig, refinansiering av boliggjeld eller tilpassing av bolig